2/2016: BELASTINGVERMINDERING PENSIOENSPAREN UITGEBREID TOT DE E.E.R.

Het pensioensparen biedt sinds aanslagjaar 1993 een fiscaal voordeel op de stortingen. Het bedrag dat voor vermindering in aanmerking komt, wordt gedurende vier jaar niet geïndexeerd en is voor aanslagjaar 2017 eveneens beperkt tot EUR 940.

De bedragen die in aanmerking komen voor de belastingvermindering in het kader van het pensioensparen moesten aanvankelijk definitief in België betaald worden. Het Europese Hof van Justitie heeft België hiervoor veroordeeld voor het feit dat zij de belastingvermindering voor pensioensparen voorbehoudt aan in België gevestigde instellingen en fondsen. Deze pensioenspaarregeling schond de EU-regels betreffende het vrij verkeer van diensten met als gevolg dat een aanpassing in het Wetboek Inkomstenbelastingen zich opdringt.

shutterstock_201300689

De Minister van Financiën heeft nu deze schending opgelost door het pensioensparen vanaf aanslagjaar 2017 ook mogelijk te maken bij een instelling die in een andere EER-lidstaat gevestigd is [I].
Voorwaarde is dat die EER-instellingen moeten voldoen aan alle wettelijke voorwaarden voor pensioensparen net als de Belgische instellingen. Daar de controle hierop zeer moeilijk zal zijn, wordt een specifieke attesteringsplicht opgelegd aan de instellingen gevestigd in een andere lidstaat zonder bijkantoor in België. De belastingplichtige moet een basisattest of andere bewijsstukken kunnen voorleggen afgeleverd door de buitenlandse instelling of onderneming waarbij die laatste zich engageert om alle wettelijke voorwaarden van art. 145/8-145/16 WIB92 na te leven [II]. Voor een buitenlandse instelling gelden dus dezelfde beleggingsvoorschriften als voor een Belgische instelling. De inhoud van het basisattest (of bewijsstuk) zal nog worden vastgelegd bij koninklijk besluit. Het attest zal door de belastingplichtige moeten worden gevraagd aan de buitenlandse instelling om in aanmerking te komen voor de belastingvermindering [III] .

[I] Art. 3 Wet fiscale en diverse bepalingen dd. 18.12.2015, BS 28.12.2015
[II] Art. 145/8 §2 lid1 WIB92
[III] Memorie van toelichting, DOC54, 1505/001, p. 10-11

Karel Van Hootegem

About Karel Van Hootegem

Karel is erkend Belastingconsulent door het Instituut voor Accountants en Belastingconsulenten. Binnen BOFIDI is hij aanspreekpunt voor personenbelasting, salary splits en alle verplichtingen van internationale kaderleden. Heb je vragen? Contacteer Karel via e-mail: karel.vanhootegem@bofidi.com