08/2017: HET ZOMERAKKOORD: INGRIJPENDE HERVORMINGEN VENNOOTSCHAPSBELASTING

De regering Michel I heeft op 26 juli 2017 een akkoord bereikt omtrent verschillende fiscale maatregelen. Dit is voorlopig een louter politiek akkoord dat nog dient vertaald te worden in wetteksten.

De voornaamste wijziging is uiteraard de verlaging van de vennootschapsbelasting, die in twee stappen wordt voorzien, nl. vanaf 2018 en vanaf 2020.

  • Tariefdaling:

 

 

 

Aangezien deze maatregel begrotingsneutraal zou moeten blijven, wordt er gesnoeid in een aantal fiscale aftrekposten en verhoging van sancties.

Hierna enkele van de voornaamste “compenserende” maatregelen die zouden ingevoerd worden vanaf 2018:

  • Beperking overdracht verliezen – minimumbelasting

Er wordt een beperking ingevoerd op de overdraagbaarheid van fiscale verliezen voor vennootschappen met een winst hoger dan 1.000.000 EUR. Deze beperking leidt dan tot een de facto minimumbelasting voor vennootschappen die overgedragen fiscale aftrekken meedragen uit eerdere jaren.  Dat deel van de fiscale aftrekken zou dan belast worden aan 7,5%.

  • De notionele intrestaftrek (NIA):

Deze wordt verrassend genoeg niet afgeschaft, maar het aftrekbare bedrag wordt beperkt: tot maximaal de aangroei van het risicokapitaal ten aanzien van een voortschrijdend gemiddelde van de vijf voorbije jaren. Het hogere percentage voor de KMO’s zou behouden blijven.

  • Minimale bedrijfsleidersbezoldiging :

De minimale bezoldiging die aan minstens 1 bedrijfsleider – natuurlijk persoon moet worden uitgekeerd om in aanmerking te komen voor het verlaagd KMO – tarief, wordt verhoogd naar 45.000 EUR.  Als de bezoldiging lager is dan 45.000 EUR of het belastbaar resultaat van de vennootschap, wordt er voorzien in een bijzondere aanslag van 10% op het te weinig uitgekeerde bedrag van de bezoldiging. Starters blijven gevrijwaard van die maatregel (d.w.z. de eerste vier jaar na de oprichting).

  • Stimulansen :

De hervorming houdt niet enkel het schrappen van aftrekposten in, maar bevat ook nieuwe stimulansen. Zo wordt de investeringsaftrek tijdelijk verhoogd van 8% tot 20% weliswaar enkel voor KMO’s en zelfstandigen. En de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk onderzoek wordt “gefaseerd uitgebreid” (bv. tot bachelor-diploma’s/ voorheen enkel masterdiploma’s).

Daarnaast zijn er in 2018 een aanpassing in de fiscale aftrekbaarheid van “vooruitbetaalde kosten”, in de belasting van gespreid belaste meerwaarden, in de fiscaliteit van kapitaalverminderingen, schrapping van het fiscaal voordeel voor inschakelingsbedrijven, en beperking van de vrijstelling op meerwaarden op aandelen door uitbreiding van de voorwaarden.

Verder willen we alvast enkele van de belangrijkste aangekondigde nieuwigheden 2020 meegeven:

–  Invoering principe van “fiscale consolidatie”
–  Aftrekbeperking voor elektrische auto’s naar 100% (i.p.v. huidige 120%)
–  Afschaffing degressief en pro rata afschrijven

Naarmate bovenstaande maatregelen worden omgezet in wetteksten en indien er verder nog belangrijke aanpassingen zouden worden doorgevoerd, komen we hier in een volgende bijdrage op terug.

Indien u intussen vragen heeft hieromtrent kunt u uiteraard steeds contact opnemen met uw dossierbeheerder.

 

Sarah Marteyn

About Sarah Marteyn

Sarah is erkend Accountant – Belastingconsulent door het Instituut voor Accountants en Belastingconsulenten. Binnen BOFIDI legt zij zich toe op internationale bedrijven, VZW’s en vrije beroepen. Heb je vragen? Contacteer Sarah via e-mail: sarah.marteyn@bofidi.com