04/2018: ONROERENDE VERHUUR MET BTW EINDELIJK IN ZICHT!

De federale regering heeft in het kader van haar begrotingscontrole eind maart dan toch een akkoord bereikt over de invoering van een optiestelsel voor btw en onroerende verhuur. 

De maatregel was al voorzien in de algemene beleidsnota van de minister van Financiën en beslist in het Zomerakkoord (2017). In oktober 2017 raakte echter bekend dat de BTW-hervorming er dan toch niet zou komen wegens te duur. Het is dan ook verrassend dat deze belangrijke hervorming dan toch werd goedgekeurd.

Dixit Minister Van Overtveldt : “Dit is een zeer belangrijke stimulans voor het vastgoedpatrimonium, voor de bouwsector en de economie in het algemeen. Bovendien wordt de btw-regelgeving verder vereenvoudigd en werken we de concurrentiehandicap met de buurlanden weg.”


BTW op professionele verhuur: optie vanaf 1 oktober 2018

Het verhuren van een onroerend goed blijft in principe vrijgesteld van btw, en een aantal uitzonderingen waarbij de verhuur van een onroerend goed steeds aan btw is onderworpen blijven van kracht (bv. verhuur van parkeerruimte voor voertuigen, verschaffen van gemeubelde logies in hotels ed., …).
Maar met ingang van 1 oktober 2018 kunnen professionele verhuurder en professionele huurder overeenkomen om hun bouwproject met toepassing van btw-heffing te verhuren:

  • Het moet gaan om de verhuur van professioneel gebruikte gebouwen of gedeelten van gebouwen (desgevallend met inbegrip van het bijhorende terrein).
  • Dit optioneel btw-stelsel is enkel van toepassing op gebouwen die worden opgericht vanaf 1 oktober 2018 of op grondige renovaties van bestaande gebouwen (zgn. ”vernieuwbouw”, waarbij het gebouw na uitvoering van de werken kwalificeert als een nieuw gebouw voor btw-doeleinden).
    Deze maatregel zal dus niet gelden voor lopende verhuurcontracten, waardoor er géén historische btw-aftrek zal mogelijk zijn.
    Een uitzondering geldt voor de verhuur van magazijnen of opslagplaatsen:
    wordt het gebouw overwegend gebruikt als magazijn of opslagplaats, dan kan vanaf 1 oktober 2018 dus worden gekozen voor het optioneel btw-stelsel, ook voor de lopende huurcontracten.
  • Professionele verhuur kan slechts onder toepassing van btw mits het akkoord van de huurder én als die huurder zelf ook btw-plichtig is (met of zonder recht op aftrek) en het goed wordt gebruikt voor zijn economische activiteit. De verhuur van woningen en/of appartementen die privé gebruikt worden blijft dus vrijgesteld van btw.

Indien er wordt geopteerd voor het btw-stelsel moet de verhuurder btw berekenen op de huurprijs en kan deze verhuurder de btw op de bouwwerken aldus in aftrek brengen. Daartegenover staat wel een herzieningstermijn van 25 jaar (i.p.v. de gebruikelijke 15 jaar).
Voor zover de huurder dit gebouw dan gebruikt voor activiteiten die hem recht op aftrek geven, kan deze op zijn beurt de aangerekende btw volgens de normale regels in aftrek brengen.


Verplichte BTW heffing op kortdurende verhuur

Naast de invoering van het optioneel stelsel voor btw op onroerende verhuur wordt er voorzien in een verplichte heffing van btw op kortdurende verhuur (maximale duur van zes maanden). De toepassing van de btw geldt ongeacht de hoedanigheid van de huurder, maar er wordt alvast een uitzondering voorzien voor gebouwen gebruikt voor bewoning. Deze nieuwe bepaling beoogt voornamelijk de kortdurende verhuur van congresruimten, seminarieruimten en handelspanden.

De ontwerpteksten worden momenteel nagekeken door de Raad van State.

Wij brengen u uiteraard op de hoogte van zodra deze hervorming definitief goedgekeurd is.
Aarzel niet om uw dossierbeheerder ondertussen te contacteren teneinde u bij te staan bij de analyse van uw toekomstige bouwprojecten.

 

Sarah Marteyn

About Sarah Marteyn

Sarah is erkend Accountant – Belastingconsulent door het Instituut voor Accountants en Belastingconsulenten. Binnen BOFIDI legt zij zich toe op internationale bedrijven, VZW’s en vrije beroepen. Heb je vragen? Contacteer Sarah via e-mail: sarah.marteyn@bofidi.com