06/2019: BELGISCHE TRANSFER PRICING DOCUMENTATIEVERPLICHTINGEN – AANPASSING CBC NOTIFICATIEVERPLICHTING

Wat is het?
De programmawet van 1 juli 2016 voerde enkele transfer pricing documentatieverplichtingen in voor multinationale ondernemingen door het verplicht indienen van drie specifieke documenten bij de Belgische administratie:  

• een groepsdossier of zogenaamde ‘master file’;
• een lokaal dossier of zogenaamde ‘local file’; en
• een landenrapport of zogenaamde ‘country-by-country reporting’.

Zowel het groepsdossier als het lokaal dossier dienen in principe ingediend te worden voor iedere Belgische vennootschap of vaste inrichting die minstens één van de onderstaande criteria overschrijdt:

• Het totaal van 50 miljoen EUR aan bedrijfs- en financiële opbrengsten;
• Een balanstotaal van 1 miljard EUR;
• Een jaarlijkse gemiddeld personeelsbestand van 100 voltijds equivalenten.

Het landenrapport – dat een overzicht verstrekt van de voornaamste activiteiten van de groepsentiteiten – dient ingediend te worden door die ondernemingen met een geconsolideerde bruto omzet van meer dan 750 miljoen EUR en dit binnen de 12 maanden na de afsluiting van de geconsolideerde jaarrekening van de groep.

Voorts dient iedere Belgische groepsentiteit, die verplicht is om een landenrapport in te dienen, de administratie uiterlijk op de laatste dag van de rapporteringsperiode van de multinationale groep op de hoogte te brengen over de identiteit van de groepsvennootschap die aan deze verplichting zal voldoen. Dit is de zogenaamde ‘notificatieplicht inzake country-by-country file’.

In het geval de ultieme moederentiteit weigert de informatie betreffende het landenrapport openbaar te maken aan de Belgische groepsentiteit dan zal de Belgische groepsentiteit alsnog een landenrapport moeten indienen met alle beschikbare informatie en zal zij bovendien de administratie op de hoogte dienen te brengen van deze weigering.

Risico’s bij niet naleving?
Wie voormelde documentatieverplichtingen niet naleeft, loopt het risico op grondige en langdurende transfer pricing audits, belastingverhogingen, alsook kunnen administratieve boetes worden opgelegd gaande van 1.250 EUR tot 25.000 EUR.

Aanpassing notificatieplicht door nieuwe wet
Inzake de notificatieplicht is in dit kader op 2 mei 2019 een wet goedgekeurd (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 15 mei 2019) die voorziet in een belangrijke aanpassing van de notificatieverplichting. Zo zal voor rapporteringsperiodes die eindigen op 31 december 2019 of later, de notificatieverplichting enkel nog maar gelden in het geval de op te leveren informatie verschilt van de informatie die reeds in de vorige rapporteringsperiode verstrekt is geweest. Tot op heden betrof dit immers een jaarlijkse verplichting.

Deze nieuwe wet zal aldus in de praktijk hopelijk leiden tot een welgekomen vereenvoudiging op administratief vlak van in te dienen documentatie in het kader van de Belgische transfer pricing verplichtingen.

Moest u bijkomende vragen hebben over deze regeling, aarzel zeker niet om ons te contacteren.