06/2019: FISCALE CONSOLIDATIE – IN DE TOEKOMST OOK MOGELIJK IN BELGIË!

Fiscale consolidatie bestaat in de meeste landen van de Europese Unie, maar niet in België. In ons land kan een bedrijvengroep de verliezen van een dochteronderneming niet aftrekken van de winst van een andere dochteronderneming. De winstgevende dochteronderneming moet belastingen betalen, ook al is het groepsresultaat negatief.

Vanaf aanslagjaar 2020, verbonden aan een boekjaar dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2019, is de geleidelijke invoering van een systeem van fiscale consolidatie een feit. Dit systeem laat toe om effectief winsten en verliezen van groepsvennootschappen met elkaar te compenseren.

Met de introductie van deze maatregel tracht men België positief in de kijker te zetten als een aantrekkelijke investeringslocatie. Er zijn echter een aantal voorwaarden verbonden aan de toepassing van deze nieuwe maatregel.

Zoals u hieronder zal kunnen lezen zijn deze voorwaarden toch relatief streng:

 • Zo kan de fiscale consolidatie enkel worden toegepast wanneer er sprake is van ‘rechtstreekse’ deelneming. 
       – een moedervennootschap en een dochtervennootschap, op voorwaarde dat er tussen beide een rechtstreekse deelneming is van minstens 90%; 
       – zustervennootschappen, op voorwaarde dat zij onder een gemeenschappelijke moeder actief zijn die minstens voor 90% participeert in deze vennootschappen; 
 • Ook Belgische vaste inrichtingen van buitenlandse vennootschappen en EER vennootschappen komen in aanmerking voor de fiscale consolidatie wanneer men voldoet aan de bovenstaande voorwaarden en het gaat om definitieve verliezen.
 • Daarnaast dient de rechtstreekse deelneming reeds 5 jaar te bestaan en dient ze nog eens vijf jaar behouden te blijven.
  Voorbeeld: vennootschap A sluit af op 31.12.2019 – aanslagjaar 2020. Daar voor fiscale consolidatie het kalenderjaar gelijk is aan het aanslagjaar dient men 4 jaar terug te rekenen vanaf 01.01 van het kalenderjaar: 01.01.2016;
  er zal  ook een beoordeling nodig zijn in 2021 -> voldoen de vennootschappen op dat moment niet meer aan de voorwaarden, dan zal er retroactief een correctie dienen te gebeuren van de reeds toegepaste consolidatie; 
 • Fiscale consolidatie kan enkel worden toegepast op  de verliezen van het belastbaar tijdperk zelf, niet op de overgedragen verliezen.
 • Bovendien zijn een aantal types van vennootschapsvormen per definitie uitgesloten voor de toepassing van de fiscale consolidatie. Het gaat o.a. om  vennootschappen die een onroerend goed, of een zakelijk recht (i.e. erfpacht, vruchtgebruik, etc.) op een onroerend goed ter beschikking stellen aan een natuurlijk persoon-bestuurder, beleggingsvennootschappen, zeescheepvaartvennootschappen en diamanthandelaars.
 • Wie gebruik wenst te maken van fiscale consolidatie dient hiervoor een specifieke overeenkomst op te stellen per consolidatie. In de overeenkomst dient het bedrag van de bijdrage opgenomen te worden. De winstgevende vennootschap zal in de overeenkomst tevens verklaren dat ze de belastingbesparing zal doorstorten aan de verlieslatende vennootschap. Deze zal op haar beurt verklaren dat ze de groepsbijdrage als winst zal opnemen in haar aangifte.

Met de invoering van dit regime heeft men getracht om het competitief nadeel ten op zichten van andere Europese landen weg te werken of te beperken. De toepassing van de fiscale consolidatie is echter verbonden aan een aantal (strenge?) voorwaarden en brengt toch ook wat extra administratie met zich mee.

Men zal bijgevolg geval per geval dienen te bekijken of men gebruik wenst/kan maken van deze nieuwe maatregel.

Aarzel niet om ons te contacteren voor verder overleg of vragen.