06/2019: STUDENTENARBEID, DE REGELS OP EEN RIJ

Na de examens en de start van de zomervakantie willen studenten vaak een cent bijverdienen. Ook werkgevers doen graag beroep op studenten om verlofperiodes of de zomerdrukte op te vangen.

Waarmee dient rekening gehouden te worden ?

Wie mag als student tewerkgesteld worden?
Studenten die niet onderworpen zijn aan de voltijdse leerplicht komen in aanmerking voor een vakantiejob.
De voltijdse leerplicht loopt tot 15 jaar indien de student de twee eerste jaren het voltijds secundair onderwijs gevolgd heeft. Indien dit niet het geval is, dient de student te wachten tot de leeftijd van 16 jaar.

Jongeren van minstens 15 jaar die deeltijds onderwijs of een deeltijdse opleiding volgen, kunnen uitsluitend tijdens de schoolvakanties als jobstudent werken.

Er geldt geen maximumleeftijd voor de tewerkstelling van studenten. In die zin kan het begrip student ruim geïnterpreteerd worden. Het gaat om elke persoon die regelmatig ingeschreven is in een onderwijsinstelling en geen beperkt leerplan volgt.

Een student die afstudeert in juni, mag in de zomervakantie na het afstuderen nog studentenarbeid verrichten. Vanaf de maand oktober na het afstuderen is een tewerkstelling als student niet meer mogelijk.

Welk contract dient aangeboden te worden
Een overeenkomst voor de tewerkstelling van studenten moet verplicht schriftelijk worden opgesteld, voor elke student afzonderlijk en dit ten laatste op het ogenblik dat de student in dienst treedt.

De duur van de overeenkomst mag maximum 12 maanden bedragen. Een student die minstens 12 maanden onafgebroken bij dezelfde werkgever werkt, wordt beschouwd als een gewone werknemer en hiervoor zullen automatisch de arbeidsvoorwaarden die voor deze categorie van werknemers gelden van toepassing worden.

Een studentenovereenkomst dient bewaard te worden gedurende 5 jaar op de plaats van tewerkstelling.

Arbeidsduur
Voor studenten jonger dan 18 jaar gelden specifieke bepalingen inzake rusttijden:

 Na 4,5 uur arbeid dient er een verplichte pauze te zijn van een half uur;
 Na 6 uur arbeid geldt een rustpauze van 1 uur, waarvan een half uur aaneengesloten moet worden opgenomen.

Voor studenten ouder dan 18 jaar geldt de algemene regel: 15 minuten pauze na maximum 6 uur ononderbroken arbeid.

Is er een proefperiode van toepassing?
De eerste 3 effectieve arbeidsdagen worden automatisch beschouwd als proefperiode.

Tijdens deze 3 arbeidsdagen kunnen zowel de werkgever als de student de overeenkomst beëindigen zonder opzegperiode en zonder vergoeding.

Geldt een dimona-verplichting?
Vóór de aanvang van de overeenkomst dient een dimona-aangifte te gebeuren.

De dimona-aangifte dient uitdrukkelijk voor een student te gebeuren (dimona STU) en vermeld de in- en uitdienstdatum en het aantal uren van tewerkstelling.

Hoeveel uren mag een student werken?
Sinds 1 januari 2017 moet de tewerkstelling van een student in uren in plaats van in dagen aangegeven worden. Het contingent bedraagt 475 uren per jaar per student.

De student kan zijn contingent steeds raadplegen via www.studentatwork.be.
De werkgever vraagt best een actueel afschrift hiervan aan de student.

Hoeveel bijdragen worden ingehouden op het loon ?

  • Sociale zekerheid

Indien men aan de voorwaarden voldoet, is er een beperkte RSZ-bijdrage verschuldigd.
Op het brutoloon van de student wordt slechts 2,71% ingehouden, de werkgever betaalt 5,42% aan solidariteitsbijdrage bovenop het brutoloon.

Indien een student meer dan 475 uren met een studentenovereenkomst werkt per kalenderjaar, behoudt men voor die uren de solidariteitsbijdrage in het kader van studentenarbeid, maar is men vanaf het 476ste uur de normale sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd.

  • Bedrijfsvoorheffing

Indien de voorwaarden zijn vervuld, wordt geen bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Zijn er minimumlonen van toepassing ?

De werkgever dient zich steeds te houden aan de sectorale barema’s.

Blijft het recht op kinderbijslag behouden ?

Vanaf januari 2019 wordt er geen rekening meer gehouden met hoeveel een student verdient. De inkomensnorm valt dus weg.

  • Het aantal uren dat een student mag werken, is wel van belang:
    De grens bedraagt 475 uren per jaar via een studentenovereenkomst;
  • Voor een andere tewerkstelling (met normale sociale bijdragen) bedraagt de grens 80 uren per maand.

Blijft de student ten laste van zijn ouders ?

De student die op 1 januari 2020 deel uitmaakt van het gezin van zijn ouders én in 2019 tewerkgesteld was met een studentenovereenkomst, blijft fiscaal ten laste van hen als zijn jaarlijks brutoloon niet meer bedraagt dan een vastgelegde grens (maximum 6.942,5€ bruto in 2019, 8.792,5€ bruto in een éénoudergezin).

 

 

 

 

 

 

Jill Engelen

About Jill Engelen

Jill is binnen BOFIDI het aanspreekpunt voor loonadministratie en juridisch advies op vlak van sociale wetgeving. Voor meer informatie kan u terecht bij B-HRMS via B-hrms@bofidi.com.