Cliquez ici pour français  |  Click here for English

Identificatie
Dit is de website van de Bofidi groep, bestaande uit de volgende ondernemingen:

• Bofidi Antwerpen CVBA, met maatschappelijke zetel te Prins Boudewijnlaan 5, 2550 Kontich, ondernemingsnummer 0823.291.260 (RPR Antwerpen), BTW BE0823.291.260, antwerpen@bofidi.com, tel. +32 (3) 5601100, fax +32 (3) 5601111.

• Bofidi Brussels CVBA, met maatschappelijke zetel te Tervurenlaan 32, 1040 Etterbeek, ondernemingsnummer 0430.810.949 (RPR Brussel), BTW BE0430.810.949, brussels@bofidi.com, tel. +32 (2) 2311402, fax +32 (2) 2346880.

• Bofidi Gent BV CVBA, met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1126 A, 9051 Sint-Denijs-Westrem, ondernemingsnummer 0420.017.819 (RPR Gent), BTW BE0420.017.819, gent@bofidi.com, tel. +32 (9) 2407800, fax +32 (9) 2407877.

• Bofidi Kempen BV CVBA, met maatschappelijke zetel te Raymond Delbekestraat 373, 2980 Zoersel, ondernemingsnummer 0680.517.554 (RPR Antwerpen), BTW BE0680.517.554, kempen@bofidi.com, tel. +32 (3) 3801780.

• Stévigny & Partners BV BVBA, met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1126 A, 9051 Sint-Denijs-Westrem, ondernemingsnummer 0638.921.281 (RPR Gent), BTW BE0638.921.281, stevigny@bofidi.com, tel. +32 (9) 2407800, fax +32 (9) 2407877.

• Jurilex NV, met maatschappelijke zetel te Kortrijksesteenweg 1126 A, 9051 Sint-Denijs-Westrem, ondernemingsnummer 0414.741.415 (RPR Gent), BTW BE0414.741.415, jurilex@jurilex.be, tel. +32 (9) 2407890, fax +32 (9) 2407877.

Disclaimer en Privacy
Het gebruik van de websites www.bofidi.com, www.bofidi.eu, www.bofidi.be, www.jurilex.be, www.bofidigital.be is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en deze zonder enig voorbehoud te aanvaarden. De algemene voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Doel van de website
De website heeft tot doel de bezoeker ervan informatie te verstrekken over de diensten die de Bofidi groep aanbiedt. De verstrekte informatie zal slechts een aanbod uitmaken indien dit uitdrukkelijk wordt bedongen of vermeld.
Alle informatie op deze website is van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. De informatie is niet aangepast aan de persoonlijke of specifieke omstandigheden en u mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies beschouwen. Hiervoor dient u steeds contact op te nemen met Bofidi.

De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Bofidi geeft echter geen garanties wat betreft de actualiteit, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens, de publicaties op deze website of de websites waarnaar zij een link leggen.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van onze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten. U heeft de toelating om de inhoud van onze website te raadplegen voor uw eigen persoonlijk gebruik en voor uw intern zakelijk gebruik. Indien materialen voor u ter beschikking worden gesteld als een download of per e-mail, dan heeft u het recht om die materialen gratis te downloaden en te kopiëren voor uw eigen persoonlijk gebruik of voor uw intern zakelijk gebruik, evenals het recht om deze materialen gratis aan derden ter beschikking te stellen, op voorwaarde dat u deze materialen niet wijzigt. Voor specifieke materialen kan het zijn dat u specifieke rechten worden toegekend. Dit wordt aangeduid in het betreffende materiaal.

Bescherming van persoonsgegevens
Indien u om persoonsgegevens wordt gevraagd of u persoonsgegevens verstrekt, worden deze persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Bofidi verbindt zich ertoe geen enkel ander gebruik te maken van de persoonsgegevens dan nodig is voor klanten -en prospectenbeheer.

Uw persoonsgegevens worden bekendgemaakt aan andere vennootschappen van de Bofidi groep, aan onderaannemers, partners en adviseurs voor zover dit noodzakelijk is.

U heeft het recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

Identification
This is the website of the Bofidi group consisting of the following companies:

• Bofidi Antwerpen CVBA, having its registered office Prins Boudewijnlaan 5, 2550 Kontich, Company n° 0823.291.260 (RPR Antwerp), VTA BE0823.291.260, antwerpen@bofidi.com, tel. +32 (3) 5601100, fax +32 (3) 5601111.

• Bofidi Brussels CVBA, having its registered office Tervurenlaan 32, 1040 Etterbeek, Company n° 0430.810.949 (RPR Brussesl), VTA BE0430.810.949, brussels@bofidi.com, tel. +32 (2) 2311402, fax +32 (2) 2346880.

• Bofidi Gent BV CVBA, having its registered office Kortrijksesteenweg 1126 A, 9051 Sint-Denijs-Westrem, Company n° 0420.017.819 (RPR Ghent), VTA BE0420.017.819, gent@bofidi.com, tel. +32 (9) 2407800, fax +32 (9) 2407877.

• Bofidi Kempen BV CVBA, having its registered office Raymond Delbekestraat 373, 2980 Zoersel, Company n° 0680.517.554 (RPR Antwerp), VTA BE0680.517.554, kempen@bofidi.com, tel. +32 (3) 3801780.

• Stévigny & Partners BV BVBA, having its registered office Kortrijksesteenweg 1126 A, 9051 Sint-Denijs-Westrem, Company n°0638.921.281 (RPR Ghent), VTA BE0638.921.281, stevigny@bofidi.com, tel. +32 (9) 2407800, fax +32 (9) 2407877.

• Jurilex NV, having its registered office Kortrijksesteenweg 1126 A, 9051 Sint-Denijs-Westrem, Company n° 0414.741.415 (RPR Ghent), VTA BE0414.741.415, jurilex@jurilex.be, tel. +32 (9) 2407890, fax +32 (9) 2407877.

Disclaimer and privacy
The use of the websites www.bofidi.com, www.bofidi.eu, www.bofidi.be, www.jurilex.be, www.bofidigital.be is governed by the following conditions. By accessing and using this website, you consent to these conditions. These conditions may change from time to time without prior notice. We recommend that you check regularly these conditions for changes and/or updates.

Aim of the website
The website aims to provide general information on the services offered by the Bofidi group. The information mentioned will not constitute an offer except when expressly stated as such.

The information provided on this website is for general information purposes only, unless explicitly stated otherwise. None of the information is adapted to personal or specific situations and shall not be construed as personal, professional or legal advice. In this event, please do contact the group Bofidi.
Bofidi makes its best to regularly update its website. Although great care has been used in developing the content of the website, Bofidi cannot guarantee the completeness, accuracy and relevance of the information, data and publications on this website or on the website to which it refers.

Intellectual Property Rights
The contents of the website are protected by intellectual property rights. You are permitted to read the contents of our website for your own personal use and for internal business use. Where materials are made available to you for download or by e-mail, you are entitled to download and copy these materials and provide these materials to third parties free of charge, provided the materials are not altered in any way. For specific materials, specific rights may have been granted. This is indicated in the relevant material.

Protection of personal data
Whenever you give us personal data or whenever you are asked to provide personal data, these personal data are processed in accordance with the Act of the 8 December 1992 on the protection of privacy with regard to the processing of personal data.

The Bofidi group commits not to use your personal data for another purpose than what is necessary for the management of clients and prospects.

Your personal data can also be transferred, to the extent necessary, to other entities of the Bofidi group or to processors, partners or consultants.

You have the right to, free of charge, access your personal data, to rectify them.

Identification
Ceci est le site internet du groupe Bofidi, comprenant les sociétés suivantes:

• Bofidi Antwerpen CVBA, ayant son siège social Prins Boudewijnlaan 5, 2550 Kontich, n° d’entreprise 0823.291.260 (RPR Anvers), TVA BE0823.291.260, antwerpen@bofidi.com, tel. +32 (3) 5601100, fax +32 (3) 5601111.

• Bofidi Brussels CVBA, ayant son siège social Avenue de Tervueren 32, 1040 Bruxelles, n° d’entreprise 0430.810.949 (RPR Bruxelles), TVA BE0430.810.949, brussels@bofidi.com, tel. +32 (2) 2311402, fax +32 (2) 2346880.

• Bofidi Gent BV CVBA, ayant son siège social Kortrijksesteenweg 1126 A, 9051 Sint-Denijs-Westrem, n° d’entreprise 0420.017.819 (RPR Gand), TVA BE0420.017.819, gent@bofidi.com, tel. +32 (9) 2407800, fax +32 (9) 2407877.

• Bofidi Kempen BV CVBA, ayant son siège social Raymond Delbekestraat 373, 2980 Zoersel, n° d’entreprise 0680.517.554 (RPR Avers), TVA BE0680.517.554, kempen@bofidi.com, tel. +32 (3) 3801780.

• Stévigny & Partners BV BVBA, ayant son siège social Kortrijksesteenweg 1126 A, 9051 Sint-Denijs-Westrem, n° d’entreprise 0638.921.281 (RPR Gand), TVA BE0638.921.281, stevigny@bofidi.com, tel. +32 (9) 2407800, fax +32 (9) 2407877.

• Jurilex NV, ayant son siège social Kortrijksesteenweg 1126 A, 9051 Sint-Denijs-Westrem, n° d’entreprise 0414.741.415 (RPR Gand), TVA BE0414.741.415, jurilex@jurilex.be, tel. +32 (9) 2407890, fax +32 (9) 2407877.

Disclaimer et vie privée
L’utilisation des sites www.bofidi.com, www.bofidi.eu, www.bofidi.be, www.jurilex.be, www.bofidigital.be est soumise aux conditions générales suivantes. En utilisant ce site internet, vous êtes réputés avoir lu et accepté ces conditions. Des changements aux présentes conditions peuvent être apportés de temps en temps sans avertissement préalable. Il est recommandé de les vérifier régulièrement pour vous tenir informer d’éventuels changements ou mises à jour.

But du site
Le site a pour but de fournir des informations sur les services offerts par le groupe Bofidi. L’information mentionnée ne constituera une offre que si cela est explicitement stipulé ou mentionnée sur le site.

Les informations mentionnées sur ce site internet sont de portée générale uniquement sauf mention contraire expresse. Les informations ne sont pas adaptées à des situations personnelles ou spécifiques et ne peuvent être considérées comme des conseils personnels, professionnels ou juridiques. Dans ces cas, n’hésitez pas à contacter le groupe Bofidi.

Bofidi fait de son mieux pour mettre à jour à intervalle régulier son site internet. Cependant, même si le contenu du site a été développé avec la plus grande attention, Bofidi ne peut garantir sa précision, son exhaustivité ou la pertinence des informations, données et publications présentes sur ce site ou sur les sites auxquels il renvoie.

Droits de propriété intellectuelle
Le contenu de ce site est protégé par des droits de propriété intellectuelle. Vous êtes autorisés à lire ce contenu pour votre usage personnel ou pour les besoins internes de votre entreprise. Lorsque des contenus sont mis à votre disposition pour téléchargement ou par e-mail, vous êtes autorisés à les télécharger, à les copier et à les transmettre gratuitement à des tiers, pour autant que ces contenus ne soient pas modifiés. Pour certains contenus spécifiques, des conditions de licence particulières s’appliquent ; celles-ci sont indiquées dans les contenus en question.

Protection des données à caractère personnel
Lorsque des données à caractère personnel vous concernant vous sont demandées ou quand vous nous fournissez des données à caractère personnel, ces données à caractère personnel sont traitées conformément aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard du traitement des données à caractère personnel.

Le groupe Bofidi s’engage à ne pas utiliser vos données à caractère personnel pour une finalité autre que celle nécessaire à la gestion des clients présents et futurs.

Vos données à caractère personnel peuvent être transmises, dans la mesure du nécessaire, à d’autres entités du groupe Bofidi, ou à des sous-traitants, partenaires et consultants.

Vous avez le droit, gratuitement, d’avoir accès à vos données